La Generalitat Valenciana legisla per a accelerar la implantació de renovables

DECRET LLEI 1/2022 Generalitat Valenciana: agilització de la independència energètica i la implantació d’energies renovables

El 22 d’abril va entrar en vigor el DECRET LLEI 1/2022, de 22 d’abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l’emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna el conegut com a decret “ómnibus”; l’objectiu principal del qual és aconseguir la sobirania energètica i ajudar econòmicament les famílies i persones més vulnerables, així com donar suport als sectors industrials i empreses més afectades per l’actual context mundial.

Aquest decret llei simplifica els procediments administratius a fi d’impulsar el desenvolupament d’instal·lacions d’energies renovables en la Comunitat Valenciana, estimant que amb esta nova normativa es puga arribar a acurtar els temps de tramitació fins en un any.

Qui pot acollir-se al procediment accelerat?

Aquesta nova norma permet que els promotors puguen aplicar al procediment establit en l’article 10 (semblant a allò que s’ha descrit en l’article 6 del RDL 6/2022 publicat en el BOE pel MITERD) per a accelerar la tramitació de l’expedient ambiental dels projectes d’energies renovables.

Article 10. Modificació del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica.

S’afegeix un nou article 19 bis al Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, amb la següent redacció:

Article 19 bis. Procediment de determinació d’afeccions ambientals per a projectes de centrals elèctriques fotovoltaiques i eòliques

Així, Els projectes no situats al medi marí als quals es refereixen els apartats i) i j) del Grup 3 de l’Annex I i els apartats g) i i) del Grup 4 de l’Annex II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental, se sotmetran a un procediment de determinació de les afeccions ambientals sempre que complisquen, conjuntament, amb els requisits que s’assenyalen a continuació:

a) Connexió: Projectes que compten amb línies elèctriques aèries d’evacuació no incloses en el grup 3, apartat g de l’Annex I de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.: és a dir que la línia aèria d’evacuació siga inferior a 15 km de longitud i220 kV.

b) Ubicació: Projectes que, no situant-se al medi marí ni en superfícies integrants de la Xarxa Natura 2000, a la data de la presentació de la sol·licitud estiguen situats íntegrament en zones de sensibilitat baixa i moderada segons la «Zonificació ambiental per a la implantació d’energies renovables», eina elaborada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.  A més, en cas de parcs eòlics, hauran d’estar situats en zones aptes i aptes amb compliment de prescripcions del vigent Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana. En el cas de centrals fotovoltaiques, els projectes hauran d’estar en zones que complisquen els criteris de localització i implantació dels articles 8 a 10 del present decret llei.

Els promotors dels projectes que complisquen aquests requisits, remetran a l’òrgan d’avaluació ambiental de projectes el document amb el resum executiu (D’ara en avant REJ) al qual es refereix l’apartat 3 de l’article 19 bis en un termini de 20 dies des de l’entrada en vigor d’aquest decret llei.

El REJ elaborat pel promotor, haurà d’abordar de manera concisa les principals afeccions del projecte sobre el medi ambient en funció dels següents criteris:

1.º Afecció sobre la Xarxa Natura 2000, espais protegits i les seues zones perifèriques de protecció i hàbitats d’interés comunitari.

2.º Afecció a la biodiversitat, en particular a espècies protegides o amenaçades catalogades.

3.º Afecció per abocaments a llits públics o al litoral.

4.º Afecció per generació de residus.

5.º Afecció per utilització de recursos naturals.

6.º Afecció al patrimoni cultural.

7.º Incidència socioeconòmica sobre el territori.

8.º Afeccions sinèrgiques amb altres projectes pròxims, com a mínim els situats a menys de 10 km en parcs eòlics, 5 km en plantes fotovoltaiques i 2 km respecte de línies elèctriques.

Quin és el procediment?

El procediment de determinació de les afeccions ambientals es desenvoluparà conforme als següents tràmits::

a) El promotor haurà de presentar al servei territorial competent en matèria d’energia, per a l’autorització, la següent documentació:

1r Sol·licitud de determinació d’afecció ambiental per a projectes de centrals elèctriques fotovoltaiques i eòliques. La sol·licitud de determinació d’afeccions ambientals haurà de complir els requisits generals administratius recollits, amb caràcter general, en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2n El document consistent en el projecte d’execució de la instal·lació previst en l’article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre.

El projecte haurà de contindre les infraestructures d’evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució, i en el seu cas, la transformació d’energia elèctrica, en formar part de la instal·lació de producció d’acord amb l’article 21.5 de la citada Llei 24/2013.

3r L’estudi d’impacte ambiental amb els continguts previstos en els articles 5.3.c i 35 i en l’annex VI de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

4t El pla de desmantellament de la instal·lació i restauració del terreny i entorn afectat.

5é En cas de parcs eòlics, estudi de recurs eòlic conforme al que s’estableix en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana i estudi preoperacional d’avifauna conforme als criteris establerts per la Conselleria competent.

6é Un resum executiu que quantifique els impactes acreditats respecte dels aspectes recollits en l’apartat 3.b i mencionats anteriorment.

Sempre que la documentació estiga completa, l’òrgan substantiu remetrà la documentació a l’òrgan d’avaluació ambiental de projectes en un termini de 10 dies. En el cas que no estiga completa la documentació, previ tràmit d’esmena de conformitat amb el que es disposa per l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan substantiu tindrà al promotor per desistit.

c) A la vista de la documentació, l’òrgan d’avaluació ambiental analitzarà si el projecte produirà, previsiblement, efectes adversos significatius sobre el medi ambient, tant en la fase de construcció, explotació, com el desmantellament de la instal·lació i restauració de l’entorn, i elaborarà una proposta d’informe de determinació d’afeccions ambientals, que remetrà al centre directiu competent en matèria de medi natural, el qual disposarà d’un termini de deu dies per a formular observacions. Si transcorregut aquest termini no s’han rebut aquestes, l’òrgan d’avaluació ambiental prosseguirà les actuacions.

d) En tot cas, l’òrgan d’avaluació ambiental de projectes formularà l’informe de determinació d’afeccions ambientals en el termini màxim de dos mesos des de la recepció de la documentació.

En aquest informe es determinarà si el projecte pot continuar amb la corresponent tramitació del procediment d’autorització per no apreciar-se efectes adversos significatius sobre el medi ambient que requerisquen el seu sotmetiment a un procediment d’avaluació ambiental o si, per contra, el projecte ha de sotmetre’s al corresponent procediment d’avaluació ambiental conforme al que es preveu en la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

L’informe podrà determinar també l’obligació de sotmetre l’autorització del projecte a les condicions que s’estime oportú per a mitigar o compensar possibles afeccions ambientals d’aquest, així com a condicions relatives al seguiment i pla de vigilància del projecte, així com al projecte de desmantellament de la instal·lació i restauració de l’entorn afectat. La instal·lació no podrà ser objecte d’autorització de construcció o explotació si no es respecten aquestes condicions.

Es declaren d’urgència per raons d’interés públic els procediments d’autorització dels projectes de centrals fotovoltaiques i parcs eòlics que hagen obtingut l’informe favorable de determinació d’afecció ambiental, sempre que es presenten les sol·licituds d’autorització administrativa abans del 31 de desembre de 2024. A aquests projectes els serà aplicable la tramitació d’urgència prevista en l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

 

Tinc un projecte en tramitació. Puc acollir-me al procediment de determinació de les afeccions ambientals?

El procediment de determinació de les afeccions ambientals s’aplicarà a tots els projectes que complisquen els requisits establits en l’article 19 bis, amb independència del seu estat de tramitació, en els termes següents:

a)      Els promotors dels projectes que complisquen aquests requisits remetran a l’òrgan d’avaluació ambiental de projectes el document amb el resum executiu al qual es refereix l’apartat 3 de l’article 19 bis en un termini de 20 dies des de l’entrada en vigor d’aquest decret llei. (22 d’abril de 2022).

b)      Si el projecte estiguera en tramitació en l’òrgan substantiu, aquest trametrà a l’òrgan d’avaluació ambiental el projecte, l’estudi d’impacte ambiental complets, així com el pla de desmantellament de la instal·lació i restauració de l’entorn, excepte quan aquest no fora exigible per haver-se presentat abans del 29 d’agost de 2020, a més del resultat dels tràmits que ja s’hagueren realitzat, en un termini de 10 dies i l’òrgan ambiental de projectes continuarà amb la tramitació prevista en l’article 19 bis.

c)      Es conservaran els tràmits evacuats en el procediment de determinació d’afeccions ambientals que es puguen incorporar al procediment d’avaluació ambiental que, com a resultat de l’informe resultant de l’esmentat procediment, haguera de realitzar-se conformement a la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

En Ideas Medioambientales podem ajudar-te en l’agilització dels tràmits ambientals incloent el resum executiu necessari per a acollir-se a aquest procediment accelerat. No dubtes a contactar amb nosaltres.

Leave your comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *